Додатак за помоћ и негу другог лица

 

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе.

Право на додатак за помоћ и негу другог лица остварује лице ако то право не може да оствари по другом правном основу.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДЕЦА

 1. Захтев;
 2. Оригинал медицинска документација или оверене фотокопије, где је најмање један налаз лекара специјалисте са мишљењем да је потреба туђа нега и помоћ;
 3. Решење о категоризацији ( за мал.дете). оригинал или оверна фотокопија;
 4. Оригинал Извода из МК рођених;
 5. Оверена здравствена књижица.

ОДРАСЛА ЛИЦА

 1. Захтев;
 2. Оригинал медицинска документација или оверене фотокопије, где је најмање један налаз лекара специјалисте са мишљењем да је потреба туђа нега и помоћ;
 3. Фотокопија личне карте;
 4. Оригинал Извода из МК рођених;
 5. Оверена здравствена књижица;
 6. Потврда- Уверење Пореске управа да ли је лице било у евиденцији осигураника ПИО пољопривредника или самосталних делатности( да ли је било, до када и да ли је сада)