Документација за смештај у установу за одрасле и старије „Kучево“ у Kучеву

 
 1. Захтев за смештај
 2. Изјава воље да жели смештај и изјава о учешћу у трошковима смештаја
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Уверење о држављанству
 5. Фотокопија личне карте
 6. Фотокопија оверене здравствене књижице
 7. Фотокопија пезијског чека или других примања, са Потврдом/Извештајем банке да корисник није-јесте оптеретио своја примања( кредитна способност)
 8. Медицинска документација коај мора да садржи:
  • Брис грла и носа,
  • Извештај психијатра или неуропсихијатра о контраиндикацијама у вези смештаја у установу,
  • Извештај инфектолога да нема контраиндикација за смештај у установу ( Hbs Ag, ANTI HCV, HIV 1+2)
  • Лекарско уверење за смештај ( образац) мора да садржи:
   • лабораторијеске анализе ( крван слика, седиментација, трансаминазе, креатинин, преглед урина, преглед столице на паразите)
   • Очитан RTG –снимак плућа
   • EKG
  • Уколико поседује- приложити отпусну листу и сличну медицинску документацију о досадашњем лечењу.
 1. Изјаву сродника ( уколико корисник има сроднике) да жели да учествује у плаћању трошкова смештаја, и доказ да је код надлежног суда покренут поступак за утужење сродника ради учешћа у издржавању

Документација се предаје надлежном центру за социјални рад према месту пребивалишта корисника.