Једнократна новчана помоћ

 

Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја.Једнократна помоћ може бити новчана или у натури.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  1. Фотокопија личне карте;
  2. Извод из МК рођених;
  3. Уверење Националне службе за запошљавање;
  4. Уверење из катастра непокретности;
  5. Уверење о личном дохотку ( ако је лице које тражи материјалну помоћ запослено) или доказ о оствареним приходима ако остварује приходе по другом основу ( чек од пензије);
  6. Уколико је основа за тражење једнократне новчане помоћи куповина лекова, онда је лице у обавези да уз молбу приложи и лекарске рецепте.

Напомена: Горе наведена документација није неопходна за лица која су раније остваривала право на коришћење једнократне новчане помоћи.