Oglas – Za prodaju starog gvožđa sa rashodovanog kotla Ustanove za odrasle i starije „Kučevo“ u Kučevu, putem javnog nadmetanja

 

Komisija za sprovođenje postupka prodaje putem javnog nadmetanja starog gvožđa sa rashodovanog kotla Ustanove za odrasle i starije „Kučevo“ na osnovu odluke Upravnog odbora Centra za socijalni rad za opštinu Kučevo br.   donosi dana 08.06.2015.godine

O G L A S

ZA PRODAJU STAROG GVOŽĐA SA RASHODOVANOG KOTLA USTANOVE ZA ODRASLE I STARIJE „KUČEVO“ U KUČEVU, PUTEM JAVNOG NADMETANjA

Prodaje se staro gvožđe sa rashodovanog kotla Ustanove za odrasle i starije „Kučevo“ u Kučevu, u viđenom i zatečenom stanju i to:

  1. Otpadno gvožđe-gus
  • Procenjenja količina   između 7000-8000 kg
  • Početna licitaciona cena : 20,00 dinara sa PDV-om
  • Iznos depozita   000,00 dinara
  • Licitacioni korak  1,00 dinar

Javno nadmetanje- licitacija održaće se 15.06.2015.godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Ustanove za odrasle i starije „Kučevo“ , ul.B.Ivkovića bb, Kučevo.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje delatnosti kupovine i prodaje otpadnog materijala i koja izvrše uplatu depozita u navedenom iznosu.

Predstavnici pravnih lica i preduzetnika u obavezi su da na dan licitacije, kao dokaz za obavljanje navedene delatnosti, dostave izvod iz APR-a o registraciji firme ( radnje) iz kog se može utvrditi registorvana delatnost poslovanja , kao i overeno punomoćje za učešće u licitaciji.

Uplata depozita vrši gotovinski na licu mesta,  se na dan  licitacije u periodu  od 10,00časova  do 11,30 časova.

Najpovoljnijem ponuđaču sa kojim se zaključuje Ugovor , iznos depozita će biti uračunat u izlicitirani iznos, a ostalim ponuđačima depozit će biti vraćen gotovinski na licu mestu na dan održavanja licitacije.

Otkup starog gvožđa rashodovanog kotla Ustanove za odrasle i starije „Kučevo“ vrši se u celosti.

Pre preuzimanja starog gvožđa rashodovanog kotla Ustanove za odrasle i starije „Kučevo“, izabrani učesnik obezbeđuje transportna sredstva, mehanizaciju i radnu snagu za utovar.

Pre preuzimanja starog gvožđa rashodovanog kotla Ustanove za odrasle i starije „Kučevo“, vršiće se merenje istog radi utvrđivanja tačne količine , i to na način što će se prvo izvršiti merenje prevoznog sredstva bez utovara a potom sa utovarom.

Uskladišteno staro gvožđe rahodovanog kotla, može se videti 11.06.2015.godine i 18.06.2015.godine u vremenu od 10,00 časova do 12,00 časova.

Učesnik na javnom nadmetanju koji prihvati najvošu cenu, proglasiće se kupcem, i obavezan je u roku od 3 dana od dana otvaranja licitacije,  izvrši merenje i utvrđivanje tačne količine starog gvožđa i zaključi Ugovor o kupoprodaji.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu krajnju cenu, izbor napovoljnijeg Ponuđača izvršiće se Javnim žrebanjem između tih Ponuđača.

Kupac se obavezuje odmah po zaključenju Ugovora i izvršenom merenju i utvrđenoj količini, izvrši uplatu celokupnog iznosa izlicitirane robe ( izlicitirana cena pomnožena sa utvrđenom količinom). Prilikom uplate , navedeni iznos se umanjuje za vrednost uplaćenog depozita.

Nakon celokupne uplate izlicitirane cene, kupac je obavezan da odmah ili u roku od 3 dana, izvrši preuzimanje starog gvožđa rashodovanog kotla i izveze ga iz kruga Ustanove za odrasle i starije „Kučevo“ u Kučevu.

Ukoliko se ugovor ne zaključi ili uplata ne bude izvršena Ponuđač koji je dao najvišu ponuđenu cenu, gubi pravo na povraćaj depozita i Prodavac će uputiti pismeni poziv drugoplasiranom Ponuđaču da zaključi Ugovor o kupoprodaji. U slučaju da i drugoplasirani Ponuđač ne zaključi Ugovor ili ne izvrši uplatu celokupnog izlicitiranog iznosa, Prodavac će ponoviti postupak Javnog nadmetanja.

Prodaja napred navedenog starog gvožđa, vršiće se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.

Kontakt osoba za bliže informacije Predrag Živanović ili Nevena Jovanović na telefon 012/850-999 i 012/852-369 svakog radnog dana od 08-14 časova.