Стручни социјални рад

 

Стручни рад у Установи за одрасле и старије “Кучево” организован је кроз активности пријема, процене, планирања и евидентирања корисника.

У стручном раду се користе технике процене потреба потенцијалних корисника кроз анализу упутне документације, интервју са корисником и сродницима и опсервација понашања корисника.

Чланови стручног тима у саставу социјални радник,психолог,правник,здравствени радник врше пријем корисника као и почетну процену .

На основу идентификованих приоритетних потреба, дефинишу се тешкоће које се могу јавити, циљ који се жели постићи, индикатори и активности за постизање циљева.

По завршетку периода адаптације , формира се план заштите, којим се дефинишу све услуге потребне кориснику. Овај план се дефинише на основу важних информација о догађајима у животу корисника, способностима старања о себи и окружењу, приликама, ризицима, могућностима, израженим потенцијалима особе.

Индивидуални план заштите за континуирано пружање услуге доноси стручни тим у сарадњи са упутним центром за социјални рад, заједно са корисником услуга.

У даљем раду, прате се ефекти пружених услуга и по потреби се активности коригују, а у циљу максималног искоришћења потенцијала корисника. Активности се спроводе кроз индивидуални и групни рад.

Стручни радници за протеклу годину достављају Годишњи извештај за сваког корисника о свеукупном његовом статусу и исти се доставља упутним центрима за социјални рад.