Хранитељство

 

Хранитељство је смештај детета у породицу која није његова, и с којом Центар закључује уговор о хранитељству са једним чланом породице — хранитељем.

Хранитељи преузимају непосредну бригу о детету и имају дужност да се старају о његовом здрављу, развоју, васпитању и образовању.

Ко може бити смештен у хранитељску породицу?

У хранитељску породицу смештају се деца (малолетници) без родитељског старања. Хранитељство се може продужити и после 18. године ако дете има сметње у психофизичком развоју и неспособно је да се само стара о себи, односно ако је на редовном школовању, али у овом последњем случају само до навршене 26. године.

У хранитељску породицу може бити смештено и дете под родитељским старањем које има сметње у понашању или у психофизичком развоју.

Ко одлучује о заснивању хранитељства?

Хранитељство се заснива одлуком Центра за социјални рад. Ако је дете старије од 10 година и способно за расуђивање, за хранитељство је неопходна и његова сагласност, а ако је под родитељским старањем или старатељством, потребна је и сагласност родитеља односно старатеља.

Правила при избору породице

Дете се смешта у породицу што ближу његовом месту порекла, и то, кад год је могуће и у интересу детета, у сродничку породицу). Браћа и сестре по правилу се смештају у исту хранитељску породицу. У једну хранитељску породицу може се сместити највише троје деце (двоје ако је реч о деци са сметњама у развоју).

Подобност хранитеља

Хранитељ може бити само особа за коју је процењено да ће се старати о детету у његовом најбољем интересу. Хранитељ не може бити особа која је:

  • потпуно или делимично лишена родитељског права или пословне способности;
  • оболела од болести која може штетно деловати на храњеника;
  • осуђена за кривично дело против брака и породице, полне слободе или живота и тела.

Будући хранитељ подноси документе којима доказује да је подобан, а стручњаци Центра разговарају с њим и свим члановима његове породице о свим битним околностима и мотивацији за хранитељство.

Хранитељска лиценца

Хранитељ треба да заврши посебан програм обуке и добије лиценцу за бављење хранитељством од посебне установе — Центра за породични смештај и усвојење. Лиценца важи две године.

Престанак хранитељства

Хранитељство престаје:

  • када дете наврши 18 година живота или стекне потпуну пословну способност пре пунолетства;
  • када дете буде усвојено;
  • када умру дете или хранитељ (у случају смрти хранитеља предност при заснивању новог хранитељства има особа која је с њим живела у истом домаћинству);
  • раскидом хранитељства, о чему одлучује Центар, на захтев хранитеља и/или родитеља, или ако сам Центар установи да за тиме више нема потребе или да хранитељ више није подобан за ту дужност.

Ако хранитељство престане пре пунолетства детета, о њему се даље старају родитељи, а ако нема родитељског старања, даље одлучује Центар.